Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2021

Enligt beslut vid årsstämman 2020 ska valberedningen bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

 

För fullständiga uppgifter om hur valberedningen skall utses och vilka frågor den har att framlägga förslag avseende, se underlag från senaste årsstämma. Nu gällande principer för valberedningens utnämnande har varit oförändrade sedan 2016.

 

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 24 april 2020 har styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2020 röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

-  Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens  ordförande
-  Christoffer Häggblom, Rite Ventures
-  Erik Durhan, Nordea Fonder
-  Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen

 

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2021 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2022.

 

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 är den 17 mars 2021 (6 veckor före årsstämman den 29 april 2021)