Från rullator till robot

Seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen

På Careium är vårt mål att hjälpa seniorer leva ett bättre och mer innehållsrikt liv. Att åldras innebär stora utmaningar för individen, anhöriga och samhället. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller vård och omsorg då andelen äldre ökar.

Vi är övertygade om att teknik har en viktig roll att spela för att lösa de problem som uppstår. För att få ökad förståelse om hur vi kan vara en del av lösningen har vi undersökt seniorers inställning till och användning av ny teknik och nya smarta vårdlösningar.

En värld i förändring

Vi blir allt fler och vi lever allt längre. Ökad livslängd och fallande fertilitetstal gör att den seniora andelen av befolkningen växer i hela världen. Dessa demografiska förändringar ställer nya krav på samhället, särskilt när det gäller vård och omsorg om den ökande andelen äldre. För att möta de utmaningar som uppstår måste hälso- och sjukvården bli mer effektiv.

Ny digital teknik och e-hälsa kan möjliggöra förbättringar. Att digitalisera sjukvården är en komplex och kostsam process, men ur ett långtidsperspektiv  anses det vara värt det. En digitalisering kan leda till förbättrad vårdkvalitet, bättre arbetssituation för personalen samt ökad effektivitet och bättre resursallokering.

Vad säger seniorerna själva?

Samhället, omsorgspersonal, anhöriga och de äldre själva tjänar alla på att ny teknik och digitala lösningar implementeras. Men hur ser egentligen intresset ut för dessa tjänster? Hur intresserade är seniorerna av ny teknik?

Två tredjedelar av seniorerna uppger att de har ett mycket stort eller ganska stort teknikintresse. I en analys ser vi att teknikintresset bland annat yttrar sig genom att många seniorer använder sociala medier och chattappar. Telefonsamtal är däremot fortsatt den mest användbara kanalen för att kommunicera med familj och anhöriga.

Generellt är det få seniorer som använder någon typ av tekniskt hjälpmedel. Att inte fler gör det kan bero på att behovet kanske inte finns. Det kan också vara på grund av att många har ett eller flera medvetna eller omedvetna behov men saknar information om eller tillgång till hjälpmedel. I och med att teknikintresset bland seniorer är stort borde användningen av tekniska hjälpmedel i vardagen rimligtvis vara högre.

Fördelar med digitaliserad vård

De flesta seniorer vill fortsätta bo hemma så länge som möjligt. Samtidigt ser vi att det finns en del som känner sig otrygga i sitt eget hem. Här har tekniken stora möjligheter att bidra till ökad trygghet och ett säkrare liv. Det handlar om att alla som har behovet ska få ta del av ny teknik och digitala lösningar. 

I hela Europa är de demografiska förändringarna en stor utmaning, vi ser också att anhöriga tar ett stort ansvar för vården av sina nära och kära i många länder. På både samhällsnivå och individnivå finns stora resursvinningar att göra. Ny teknik och digitala tjänster har stor potential att avlasta både vårdpersonal och anhöriga samt göra det möjligt för seniorer att leva sitt liv till fullo.