Positiv syn på åldrandet i Europa

Vi lever allt längre. En ökad medellivslängd innebär även att antalet äldre i befolkningen ökar och många kommer dessutom att leva till riktigt hög ålder. Enligt beräkningar kommer medellivslängden i Sverige år 2050 vara 86,2 år för kvinnor och 83,6 år för män. Andra menar att medellivslängden kan öka mer än så.

En åldrande befolkning ställer nya krav på samhället där demografiska förändringar som redan idag är märkbara resulterat i följdverkningar för såväl ekonomi som hälso- och sjukvård. Att åldras i dagens samhälle ställer även krav på våra äldre.

Samtidigt som åldrande innebär många förändringar både kroppsligt, psykiskt och socialt förändras samhället i allt snabbare takt. Såväl psykisk som fysisk hälsa har här ofta visats sig ha direkta kopplingar till möjligheten att ta del av nya innovationer och förändringar såsom samhällets genomgripande digitalisering.

I takt med att vi blir äldre påverkas möjligheterna till fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfull sysselsättning, faktorer som enligt forskning är avgörande för vårt välmående och för ett hälsosamt åldrande. Men hur är det egentligen att åldras i dagens samhälle? Vilka faktorer upplevs som särskilt viktiga bland äldre och hur påverkas dagens äldre av kroppsliga och sociala förändringar? Under våren 2020 genomförde Doro en marknadsundersökning med personer 65 år eller äldre i syfte att bland annat undersöka seniorers attityder till sin egen hälsa och att bli äldre. Undersökningen genomfördes i Sverige, Tyskland, Frankrike och UK och resultaten pekar såväl på positiva utvecklingstrender som utmaningar värda att adressera närmare.

På det hela taget är resultaten upplyftande och vi kan se en positivism och en framtidstro även hos våra äldsta. Det moln på himlen vi identifierat är rädslan att gå ut själva. Många av våra äldre tycker att världen har blivit mer osäker. Det är en rädsla som kan leda till oro och isolering. Vi på Doro hoppas i att vi kan bidra med vårt kunnande och våra tjänster för att inte äldre ska isolera sig. Vi kan bidra med en ökad trygghet genom att lättare komma i kontakt med nära och kära och att någon alltid vet var man är.

Nedan följer ett urval av de spaningar vi gjort. 

 

En majoritet upplever att det finns bättre förutsättningar för åldrande idag än förr

Majoriteten (79 %) av seniorerna anser att det nuförtiden finns mycket större möjligheter att njuta av sitt liv efter 60 år än vad det gjorde för 20 år sedan. En knapp majoritet av seniorerna (53 %) menar även att de inte rädda för att åldras. Här går det att urskilja avvikelser mellan de olika marknaderna. Seniorer i Frankrike menar exempelvis i högre utsträckning att de är rädda för att bli gamla medan seniorer i Tyskland inte håller med i lika stor utsträckning.

De flesta är nöjda med sitt liv

En klar majoritet (80 %) uppger att de är nöjda med sitt liv och fler än hälften (61 %) tycker det är enkelt att hitta sin plats i världen så som den ser ut idag. Seniorer i Tyskland utmärker sig något och tar i högre utsträckning än andra marknader avstånd från påståendet att det skulle vara svårt att hitta sin plats i världen idag. Majoriteten (62 %) av seniorerna menar samtidigt att de saknar sina gamla arbetsrutiner och arbetsplats. Saknaden är större bland de allra äldsta. Nästan lika stor andel (65 %) är också oroliga över sin pension. Oron är något större hos kvinnor än hos män.

Mindre än hälften menar att hälsan utgör ett hinder i vardagen

En majoritet (77%) upplever att de har en god fysisk hälsa med hänsyn till rörlighet, fingerfärdighet, syn och hörsel. Särskilt högt värderas den egna förmågan att kunna skriva och hålla saker i sin hand (72 %). När andra hälsotillstånd räknas in upplevs den totala fysiska hälsan som något sämre. Dock menar mindre än hälften (33 %) att deras hälsa utgör ett hinder för att kunna göra de saker som de älskar.   

En majoritet känner sig fortsatt vitala 

Majoriteten (71 %) av seniorerna upplever att de inte känner sig gamla. Fler än hälften (58 %) menar dessutom att de känner sig säkra på att de kan ta hand om sig själv om de skulle råka ut för en olycka. Seniorer i Sverige känner sig något mindre säkra på att de kan ta hand om sig själv efter en olycka jämfört med övriga marknader. Mindre än hälften (34 %) av seniorerna är oroliga för att deras familj ska betrakta dem som en börda i takt med att de blir äldre. Seniorer i Frankrike är något mer oroliga över att deras åldrande kommer att betraktas som en börda av deras familj.

Ett aktivt socialt liv anses särskilt viktigt

För majoriteten (67 %) av seniorerna anser det viktigt att ha ett aktivt socialt liv. Seniorer i Tyskland uppger i högre utsträckning att det är viktigt med ett aktivt socialt liv, medan seniorer i UK tar större avstånd från påståendet.

7 av 10 är rädda för att gå ut själv

Majoriteten (69 %) av seniorerna känner sig inte säkra nog och oroar sig därför för att gå ut själv. Jämfört med män är det fler kvinnor som känner sig oroliga. Det går även att se skillnader mellan olika marknader, där seniorer i Sverige och Frankrike i högre utsträckning menar att de är oroliga för att gå ut själva. Majoriteten (67 %) av seniorerna tycker även att världen idag är en mycket mer farlig plats än vad den var för 20 år sedan.