Ofrivillig ensamhet på samhällsagendan 2023

Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar.

Careium har tillsammans med Doro sedan 2021 drivit frågan om ofrivillig ensamhet genom vårt arbete med Ensamhetskommissionen. Vi är glada och stolta över att se att arbetet faktiskt gett resultat och att regeringen nu avsätter budget för att kartlägga och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre.

Ensamhetskommissionen verkar mot ofrivillig ensamhet
En gemenskapssatsning för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering

Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem med allvarliga konsekvenser. Ensamhet kan leda till såväl psykiska som fysiska sjukdomar och kosta både mänskligt lidande och stora vårdresurser. Ofrivillig ensamhet ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens och psykisk ohälsa. Den ofrivilliga ensamheten för med sig stora negativa konsekvenser för samhället, särskilt bland äldre, vilket har förstärkts under covid-19-pandemin.

För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. För 2024 och 2025 beräknas också 300 miljoner kronor årligen avsättas för ändamålet.

Av medlen föreslås 145 miljoner kronor 2023 riktas till kommuner och regioner för specifika insatser för äldre genom äldresamtal/hälsosamtal.

Regeringen föreslår också att 50 miljoner kronor avsätts under 2023 för att motverka ensamhet bland äldre.

Regeringen föreslår även att idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre förstärks med 25 miljoner kronor 2023.

Dessutom föreslår regeringen att ytterligare medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet.

Regeringen föreslår även att 5 miljoner kronor 2023 anslås för att kartlägga problematik med ofrivillig ensamhet och ta fram en nationell strategi inom området.

Läs mer på regeringen.se

Careium bidrar till minskad ensamhet genom välfärdsteknik inom hemtjänsten. Det frigör mer tid för social kontakt och omvårdnad och på så vis motverkas ensamhet bland äldre. Att skapa tillfällen och möjlighet att bryta ensamhet är det första steget för en mer välmående äldre generation.

I början av juni besökte Ensamhetskommissionen riksdagen och överlämnade sin rapport "Välfärdsteknik som murbräcka mot ensamhet". I rapporten ges nio förslag till beslutsfattare nationellt och lokalt och vi är oerhört stolta över att flera utav dem nu plockats upp på den politiska agendan. 

Ensamhetskommissionen överlämnar rapport mot ensamhet

På bilden från vänster: Carl-Johan Zetterberg Boudrie (Careium), Martin Engman (SPF), Amelia Adamo (Ordförande i Ensamhetskommissione), Pyry Niemi (Socialdemokraterna), Barbro Westerholm (Liberalerna) och Camilla Nilsson (Careium)