Medarbetare

Careiums medarbetare är betydelsefulla på alla nivåer, men avgörande för varje enskild senior som kontaktar larmcentralen eller är användare av Careiums produkter.

Careium ska vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats för den mångfald av yrkesgrupper som medarbetarna representerar. Läs mer under  karriär.

Leveranskontroll

Careium har ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer. De granskas regelbundet för att säkerställa att de uppfyller Careiums krav. Leverantörerna förväntas skriva under och följa Careiums ESG-policy för leverantörer, vilken baseras på Careiums policy för affärsetik och FN:s Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Om en leverantör bryter mot policyn eller någon annan kravställning är Careium tydliga med att detta inte accepteras. För fortsatt samarbete ställs krav på att leverantören tar fram en handlingsplan för förbättring. Skulle leverantören ändå inte leva upp till kraven har Careium rätt att avbryta samarbetet. 

God företagsstyrning

Careium följer flera policys för att säkra god och etisk styrning av företaget. Se standarder och policys samt på visselblåsarfunktion.