Trygghetstjänster för en hållbarare framtid

Careiums larmcentraler hanterar dygnet runt, alla dagar, stora volymer larmsamtal från kunder som är beroende av att hjälp finns bara ett knapptryck bort. För att säkerställa att systemen förblir tillgängliga och kunddata hålls säkra och konfidentiella används metoderna i ISO 27001 i alla larmcentraler.

Informationssäkerhet

Careium centralt hanterade ledningssystem för informationssäkerhet ger ramarna som gör det möjligt att hantera, övervaka och förbättra informationssäkerheten.

ISO 27001 innebär höga krav på Careiums systematiska hantering av informationssäkerhet, för att säkra:

  • Konfidentialitet (skydd mot obehörig insyn)
  • Riktighet (skydd mot oönskad förändring)
  • Tillgänglighet (åtkomst för behörig person vid rätt tillfälle)
  • Spårbarhet (möjlighet att spåra ändringar)

 

För att minimera exponeringen för säkerhetshot måste alla anställda följa Careiums informationssäkerhetspolicyer och riktlinjer, samt delta i kontinuerlig utbildning om informationssäkerhet. Utbildningen ger anställda en bättre förståelse för informationssäkerhetsrisker och ökad medvetenhet om hur var och en kan bidra till en säker verksamhet.

Proaktiva systemtester görs för att identifiera hot, svagheter och risker. Avvikelser, risker, mätningar, mm hanteras enligt ledningsprocesser och följs upp kvartalsvis av koncernens grupp för informationssäkerhet. Careium har högt risk-fokus och arbete pågår ständigt med att minska riskerna.

Säker och enkel användning

ISO 9001- och ISO 27001-certifieringar stöder säkra processer och förbättrar arbetssättet så att tjänsterna håller utlovad nivå. I Storbritannien är den lokala standarden TSA en specificering av kvalitetskrav i larmkedjan och vår verksamhet där har denna certifiering.

När leverantörer är inblandade i servicekedjan finns avtal som säkrar servicenivån. Nödlägesrutiner och tester är viktiga för att kontrollera att tjänsterna kan upprätthållas även vid störningar. I larmcentralerna granskas och praktiseras rutinerna för nödlägen/verksamhetskontinuitet i olika scenarier minst varannan månad, för att simulera både naturkatastrofer och kriser som orsakats av människor. Egen IT-personal finns i beredskap 24/7 för att säkra driften av larmtjänsterna och agera på eventuella störningar.