Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman väljs Careium AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

 

Anmälan till årsstämma den 27 april 2023 i Careium AB för privatpersoner

Careiums bolagsstämma 2023

Datum: Torsdag den 27 april

Kallelse

Aktieägarna i Careium AB (publ) org. nr. 559121–5875 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl.13:00 på Malmö Live i Malmö med adress Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmö

Inregistrering sker från kl. 12:00. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Kallelsen skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt till deltagande och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2023, och
  • senast den 21 april 2023 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan ska ske på telefon nr +46 (0)771 24 64 00 vardagar mellan kl. 09:00 – 16:30 eller skriftligen till adress, Careium AB c/o Computershare AB, ”Careium ABs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, utfärdas för ombudet. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år).

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Careium:s webbplats www.careium.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Careium tillhanda under ovanstående adress senast den 21 april 2023.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per den 19 april 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

Frågor

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.