Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman väljs Careium AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

 

Nästa bolagsstämma kommer att vara den 27:e april 2023 i Malmö. Mer information kommer längre fram. 

Careiums bolagsstämma 2022

Datum: Fredag den 29 april

Kallelse

Årsstämman kommer med stöd av tillfälliga lagregler genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

Poströstning

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med fredagen den 25 mars 2022 till och med torsdagen den 28 april 2022. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt (se relaterade dokument för formulär, fullmakt och övriga handlingar):

  • Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med svenskt Bank-ID. Länk till Anmälan och poströstning (kräver svenskt Bank-ID).
  • Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i förhandsröstningsformuläret (se relaterade dokument) och sedan skicka formuläret till följande e-postadress: proxy@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se relaterade dokument).
  • Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i förhandsröstningsformuläret (se relaterade dokument) och sedan skicka formuläret till Computershare AB, ”Careium AB :s årsstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se relaterade dokument).

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Computershare, telefon +46 (0)771 24 64 00, vardagar kl. 09:00–16:00.

Frågor

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Frågor till Bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Careium AB fram till och med tisdagen den 19 april 2022, på något av följande sätt:

  • E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: agm@careium.com
  • Vanlig post: Frågor kan skickas till Careium AB, ”Careium AB :s årsstämma 2022”, Jörgen Kocksgatan 1B, SE-211 20 Malmö.

 

Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022 och kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 24 april 2022. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida https://www.careium.com/sv-se/investerare/corporate-governance/general-meeting/, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

 

Information om hur personuppgifter behandlas