Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman väljs Careium AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

 

 

Careiums bolagsstämma 2024

Datum: Torsdag den 25 april

Kallelse

Aktieägarna i Careium AB (publ) org. nr. 559121–5875 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl. 13:00 på Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, 211 25 Malmö,

Inregistrering sker från kl. 12:00. Före årsstämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter från styrelsen och den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Rätt att delta i årsstämman har den som

  • dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 17 april 2024 samt
  • dels senast fredagen den 19 april 2024 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs här Anmälan till bolagsstämman (computershare.com) eller på telefon nr +46 (0) 771 24 64 00 vardagar mellan kl. 09.00 - 16.30 eller skriftligen till adress, Computershare AB, ”Careium AB:s Årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-mail proxy@computershare.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett antal dagar måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 19 april 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

Ombud m.m:

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år).

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev Computershare AB, ” Careium:s årsstämma”, Box, 5267, 102 46 Stockholm eller via e-mail: proxy@computershare.se.Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats https://www.Careium.com.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.