Webbplatsens villkor och juridisk information

Den här webbplatsen drivs av Careium AB, ett bolag som bildats enligt den gällande svenska bolagslagstiftningen.

Den här webbplatsen drivs av Careium AB, ett bolag som bildats enligt den gällande svenska bolagslagstiftningen.

Careium AB är ett aktiebolag och är registrerat hos Bolagsverket med registreringsnummer 559121-5875.

Careium AB:s säte finns på Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö.
Momsregistreringsnummer: SE559121587501
Telefonnummer: 010-482 90 00
E-postadress: legal@careium.com
Publiceringsdirektör: Verkställande direktör Careium AB Christian Walén

Introduktion

Genom din användning av Careium AB:s (hädanefter ”Careium”) webbplatser godkänner du att följa nedanstående användningsvillkor användarvillkor samt att information kan samlas in om dig och behandlas i enlighet med Careiums integritetspolicy som finns här. Genom denna referens görs integritetspolicyn till en del av webbplatsens villkor och juridisk information.

OM DU INTE ACCEPTERAR ATT GODKÄNNA OCH FÖLJA DESSA ANVÄNDARVILLKOR TILLÅTS DU INTE ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH UPPMANAS ATT LÄMNA DENNA.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta dokument förbehålles.

Copyright

Användningen av denna webbplats och innehållet på den tillåts för privat, icke-kommersiellt bruk. Innehållet på Careiums webbsidor får användas endast i informationssyfte och på ett sådant sätt som inte skadar Careiums anseende.

Upphovsrätten för såväl utseendet på Careiums webbplats som allt dess innehåll (inklusive men inte begränsat till text, bilder och audiovisuella inslag) innehas av Careium (eller dess dotterbolag och/eller dess licensgivare) med ensamrätt enligt svensk och utländsk upphovsrättslagstiftning. 


Innehållet på webbplatsen får inte reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Careium med nedanstående undantag. Careium ger dig tillstånd att spara material på din dator eller skriva ut kopior av utdrag från dessa sidor för personligt bruk. Sådant material eller kopior får alltså inte spridas utan skriftligt godkännande från Careium.

Användning av pressmeddelanden och/eller andra dokument som klassificerats som offentliga är tillåtna att använda i offentlig kommunikation under förutsättning att korrekta källhänvisningar görs.

Webbplatsen, dess utseende, och allt innehåll och all information som ges på denna webbplats (inklusive men inte begränsat till text, bilder och/eller anmärkningar som informerar upphovsrätt eller immateriella rättigheter) får inte ändras på något sätt utan skriftligt tillstånd från Careium. Det är dessutom förbjudet att distribuera sådant innehåll utan skriftligt tillstånd från Careium.

Vissa delar av webbplatsen har innehåll (inkluderat men inte begränsat till dokument, bilder och/eller audiovisuella inslag) som kan vara föremål för särskilda ytterligare villkor, som anges i eller i anslutning till innehållet. Vissa delar av webbplatsen har innehåll som används av Careium med tredje parts (inkluderat men inte begränsat till leverantörer) tillstånd och som kan omfattas av upphovsrätten för tredje part. Om du använder sådant innehåll på ett annat sätt än i enlighet med dessa villkor kan det göra intrång på rättigheterna som innehas av tredje part.

Ansvar, garantier m.m.

Allt innehåll på Careiums webbplatser tillhandahålls i befintligt skick och som tillgängligt. Careium kan inte garantera att webbplatsen, sidorna på denna eller dess innehåll är felfritt, fria från virus eller andra skadliga komponenter eller kan tillhandahållas utan avbrott. Dokumentation från Careium kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Careium förbehåller sig rätten att när som helst, och utan förvarning, revidera sidorna, blockera dem eller ta bort dem i sin helhet.

Förutom vad som krävs enligt, för dig, tillämplig lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda (inklusive, men inte begränsat till, garantier beträffande äganderätt eller icke-intrång, garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål) gällande korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller något annat i innehållet på dessa sidor.

Careium kommer inte att på något sätt kunna hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive, men inte begränsat till, direkta, oförutsedda, indirekta, sekundära eller särskilda skador eller skadestånd i avskräckande syfte), förluster eller kostnader eller uteblivna vinster relaterade till din användning av Careiums webbsidor eller någon annan länkad webbplats, eller någon oförmåga att använda innehållet på dessa sidor, eller användning eller försök till användning av informationen på dessa sidor eller i samband med något fel, utelämnande eller avbrott eller någon defekt, fördröjning i användning eller överföring, något datorvirus eller linjebrott eller systemfel, även om Careium eller dess representanter har informerats om förekomsten eller risken för förekomst av sådana skador, förluster eller utgifter. Under inga omständigheter kommer Careiums skadestånd att överstiga kostnaden, om någon, som du betalat för att få tillgång till denna webbplats. För det fall i ditt land tillämplig (tvingande) lagstiftning inte tillåter undantag eller ansvarsbegränsningar såsom den ovanstående ska Careiums ansvar vara begränsat till den största omfattningen som den ifrågavarande lagstiftningen tillåter.

Careium tar inget ansvar för material som ägs, skapats eller publicerats av någon tredje part som Careiums webbsidor länkar till. När du använder länkar som leder till någon tredjepartswebbplats ska du läsa och godkänna den webbplatsens användningsregler innan du använder den webbplatsen. En länk till en webbplats som inte tillhör Careium innebär inte att Careium stödjer den webbplatsen och produkterna eller tjänsterna som tillhandahålls där. Genom att använda en länkad webbplats tillhörande tredje part godkänner du att Careium inte har någon kontroll över, och inte heller kan ta ansvar för, innehållet som finns publicerat på den länkade webbplatsen.

Inskickande av material och kommentarer

Careium vill gärna att du skickar alla eventuella icke-konfidentiella kommentarer om Careiums produkter till denna webbplats. Om du har någon idé som du vill att Careium ska överväga att använda i utbyte mot någon ersättning till dig ska du emellertid inte dela med dig av den till denna webbplats eller på annat sätt via internet.

Genom att skicka material eller kommentarer till Careium, till exempel per e-post eller via någon av våra webbsidor, accepterar du följande villkor:

[1] du gör materialet tillgängligt väl medveten om att Careium kan publicera det.

[2] du garanterar att materialet inte kommer att innehålla något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering.

[3] du garanterar att du inom rimliga gränser kommer att vidta åtgärder för att upptäcka och avlägsna eventuella virus eller andra smittsamma eller destruktiva spår innan du skickar något material.

[4] du samtycker till att befria Careium från ansvar om någon tredje part vidtar rättsliga åtgärder mot Careium avseende det material som du skickar samt gottgöra Careium om tredje part vidtar åtgärder mot Careium till följd av det skickade materialet.

[5] du accepterar att du inte kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Careium i fråga om materialet.

[6] du äger materialet eller har fulla rättigheter att skicka det till Careium och att Careium kan publicera materialet och/eller införliva det, eller koncept som beskrivs i det, i Careiums produkter utan någon ansvarsskyldighet eller skadeståndsskyldighet. Innehåller materialet personuppgifter kommer dessa att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Careium förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att de gällande användningsvillkoren överträds eller i händelse av att du begår olagliga handlingar. Careium förbehåller sig rätten att, utan förvarning, vidta tillrättavisande åtgärder, bland annat nekad åtkomst till webbplatsen och dess tjänster samt borttagning av inskickade material eller kommentarer.

Careium förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ändra dessa villkor när som helst genom att uppdatera denna text. Careium är genom din användning bunden av sådana ändringar och bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum.

Varumärkesrättigheter osv.

Namnet Careium Company och koncernens namn och logotyp (och namn och logotyper för Careiums dotterbolag och filialer) samt alla varumärken och produktnamn för Careium, dess dotterbolag och filialer tillhör Careium och/eller dess dotterbolag och filialer. Din tillgång till webbplatsen ska inte på något sätt tolkas som ett beviljande av någon rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Careium eller tredje part som innehar dessa.