Standarder och Policyer för hållbarhet och affärsetik

Careium strävar efter att vara ett hållbart företag med god affärsetik. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en arbetsmiljö baserad på samarbete, ansvar och öppenhet. Våra koncernövergripande policys kompletterar våra värderingar.

Careiums policy för affärsetik (inklusive policyer för kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö

ESG policy för leverantörer

ISO 9001 (kvalitet) certifikat

ISO 14001 (miljö) certifikat

ISO 27001 (informationssäkerhet) certifikat

Corporate Sustainability Due Diligence

Cybersecurity through the lifecycle of connected devices