Digital tillsyn krymper avstånd i Rana kommun

Allt fler äldre vill åldras tryggt i sina egna hem och för att kunna göra det spelar hemtjänsten en helt avgörande roll. Som många andra kommuner i Norge har Rana kommun en stor utmaning i stora avstånd och svårigheter att hitta personal. Digital tillsyn i kombination med andra trygghetslarm har visat sig vara en lösning för att fördela personalens tid på bästa sätt utan att tumma på tryggheten för brukarna.

Rana kommun har länge använt flera olika typer av trygghetslarm för att de som valt att bo hemma på ålderns höst ska känna sig lugna i vetskapen om att de kan få hjälp om något skulle hända. De som arbetar i hemtjänsten har dock upplevt en hög belastning då de behövt lägga tid på att åka långa sträckor i onödan när falsklarm har utlösts. För att underlätta för personalen har Rana kommun implementerat digital tillsyn hos brukarna i större utsträckning. Ken Mathisen jobbar som rådgivare inom välfärdsteknik i Rana kommun och har varit med sedan de började använda digital tillsyn med Careiums kamera Visit.  

”En dement person kan utlösa ett rörelselarm genom att kliva ur sängen. Även om han eller hon bara lägger sig ner igen hade detta, innan vi började använda Visit, resulterat i kanske en timmes onödig körning bara för att mötas av att inget hänt. Idag kan personalen bara köra in till sidan av vägen och genom mobilen se att allt är okej om den som larmar har Visit.”

Sparar tid och fördelar resurser

Ken tycker det är viktigt att understryka att kommunens val att använda digital tillsyn inte handlar om att spara pengar utan snarare om att kunna spara tid och fördela tiden och arbetsbördan mer hållbart. Med Visit kan personalen lättare förflytta resurser dit där hjälpen faktiskt behövs. Det sparar även drivmedel och minskar risken för otrygga körningar nattetid. Visit används i största utsträckning när det kommer till larm men har även kunnat användas för att vaka över personer i livets slutskede. Ken berättar dock att när Rana kommun började arbetet med att implementera Visit var många skeptiska.

”Det kändes konstigt på många sätt att ersätta mänskliga besök med en kamera, framför allt i livets slutskede”, berättar Ken. ”Många vill dö i sitt eget hem och tyvärr har vi inte alltid möjlighet att kunna ha en person som sitter där dygnet runt och vakar. Visit har dock visat sig vara ett uppskattat alternativ hos patienter och anhöriga.”

Lagt mycket tid på att introducera Visit

Användningen av Visit har varit väldigt framgångsrikt i kommunen, även hos de som var skeptiska från start. Ken är övertygad om att en stor del i att det fungerat så bra är att de från start lagt mycket tid på att introducera Visit. Målet var att alla patienter och anhöriga skulle vara välinformerade om varför digital tillsyn används.

”Vi ville att alla inblandade skulle ha total förståelse för vad Visit innebär och att det är en helt normal del av vårt utbud. Vi ville inte att någon anhörig skulle komma hem till sin förälder och undra varför det helt plötsligt stod en kamera i sovrummet. Det ska alltid vara tydligt att vi inte strävar efter att ersätta alla fysiska tjänster med teknologi utan göra det vi gör bättre för alla. Vill man inte ha Visit kan vi naturligtvis se om vi kan hitta en annan lösning.”

Underlättar och effektiviserar äldreomsorgen

Rana kommun är även i uppstarten av att börja använda Visit för att underlätta för psykiskt sjuka brukare att ta mediciner. För personer som inte gillar besök eller som utgör en risk för personalen kan det vara mycket bättre att kunna erbjuda tillsyn på distans för att se att brukaren tar sin medicin. Detta är något Rana kommun och Ken tror kommer användas ännu mer i framtiden.

Det finns många potentiella sätt att använda välfärdsteknik på och Ken tror att det kommer användas mer och mer för att underlätta och effektivisera äldreomsorgen samt för att skapa trygghet för både personal och brukare.

Vad ska man tänka på när man som kommun börjar använda Visit? 

Stressa inte! Lägg tid på att förklara vad Visit är och varför det används.

Berätta för användaren och dess anhöriga om Visit. 

Ge utbildning och stöttning till de som kommer hantera Visit i sitt arbete. 

Individanpassa! Se över om det finns behov för att kombinera Visit med andra typer av larm.