Välfärdsteknik kan bli murbräcka mot ofrivillig ensamhet bland äldre

Mer behöver göras för att motverka den farliga ofrivilliga ensamheten. I en ny rapport lyfter Ensamhetskommissionen välfärdsteknikens möjligheter att fungera som en murbräcka mot ensamhet inom äldreomsorgen. Kommissionen ger nio förslag till beslutsfattare nationellt och lokalt.

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem med allvarliga konsekvenser. Social isolering kan leda till såväl psykiska som fysiska sjukdomar och kosta både mänskligt lidande och stora vårdresurser. Ofrivillig ensamhet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens och depression. Den ofrivilliga ensamheten är särskilt stor bland äldre som har stöd av socialtjänsten – det vill säga lever på ett äldreboende eller har hemtjänst. 65 procent av äldre på särskilt boende upplever att de ofta eller ibland är ensamma. Just inom äldreomsorgen finns en stor del av problemet, men också̊ en stor potential till lösningar. Ensamhetskommissionen presenterar därför idag en rapport om välfärdsteknikens möjligheter att frigöra tid och resurser för sociala insatser.


– Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste åren och nya digitala verktyg finns tillgängliga. Vi ser vilken nytta de kan göra. Samtidigt utnyttjas de i för låg grad och ojämnt över landet. Här finns stora möjligheter att frigöra tid för vårdens medarbetare att arbeta mer mot ofrivillig ensamhet, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd för Careium.

 

I rapporten görs en kunskapsöversikt av välfärdsteknik idag och framåt samt en genomgång av vad som hindrar välfärdsteknik från bredare användning. En stor utmaning är att användandet är ojämnt över landet, vilket riskerar ytterligare en digital klyfta. Ett annat vanligt förekommande problem är att nya tekniska lösningar testas i projekt med framgång, men inte blir permanent införda.

Ensamhetskommissionen ger i rapporten nio förslag på hur välfärdsteknik kan användas mer.

 

Förslagen i korthet

1.  Att motverka ensamhet bör skrivas in i lagen som en uppgift för äldreomsorgen

2.  Översyn av hemtjänsten med mål att införa rätt till social tid

3.  Hälsoekonomiska beräkningar som ger rätt till förbyggande insatser mot ensamhet

4.  Fler nationella riktlinjer kring välfärdsteknik för att säkerställa likvärdighet

5.  Statliga stimulansmedel för välfärdsteknik

6.  Nationellt ansvar för kompetensutveckling inom äldreomsorgen

7.  Större mandat för medarbetarna i äldreomsorgen

8.  Policy mot ofrivillig ensamhet

9.  Sparad tid med tekniska lösningar måste bli social tid

 

– Vi måste bli bättre på att använda alla verktyg som finns för att frigöra tid i omsorgen för gemenskap och socialt utbyte. Min erfarenhet som kommunalråd säger mig att det delvis handlar om ekonomi men framför allt om att skapa utrymme och mandat för medarbetarna att ta fram smarta lösningar, säger Lasse Stjernqvist, ledamot i Ensamhetskommissionen och fd kommunalråd i Norrköping.

 

Läs hela rapporten på ensamhetskommissionen.se