Intresset och efterfrågan för fjärrtillsyn ökar

Ett år med coronapandemin har skapat nyttiga reflektioner och lärdomar. Framöver är det viktigt att uppmärksamma såväl brister som framgångar kring hur samhället har tagit hand om riskgruppen äldre. Men framför allt är det dags att blicka framåt, och med hjälp av välfärdsteknikens möjligheter ge alla äldre rätten till att åldras på ett tryggt och värdigt sätt.

Det gångna året har varit utmanande på många vis. Vi är många som inte har fått krama om våra mor- och farföräldrar på ett helt år. Äldrevården har varit mycket underbemannad och skyddsutrustningen bristfällig. Allt för många har tvingats till smärtsamma och plötsliga avsked. Krisen har kastat ett nytt ljus över hur samhället tar hand om, och ser på äldre. Uppmärksamheten pekar på stora brister inom äldreomsorgen. En jämlik vård efterlevs inte och det finns en utbredd ålderism. Trots avigsidorna är det positivt att frågor av detta slag uppmärksammas mer. Det har fått fler att inse att ett skifte i synsättet på samhällets äldre är nödvändigt. Vi måste utvärdera och förbättra äldreomsorgen i grunden och det är i den förändringsresan som välfärdsteknik spelar en avgörande roll.

På Careium är vi övertygade om att med välfärdsteknikens hjälp kan vi göra mer för varandra, med varandra. Många äldre vill bo kvar hemma och behålla sin självständighet så länge som möjligt. Då krävs det flexibla boendelösningar och digitala hjälpmedel som skapar trygghet och en ökad livskvalitet under dygnets alla timmar, vilket lösningen med fjärrtillsyn är ett gott exempel på.

Den senaste forskningen och nedslag i olika studier visar att många vinner på att använda fjärrtillsyn. Användare beskriver hur deras trygghet, integritet och sömnkvalitet har förbättrats. Deras nära och kära tycker att ett orosmoment i tillsynen av deras anhöriga har försvunnit, tack vare fjärrtillsyn. Personalen inom hemtjänsten förklarar hur de kan fokusera mer på omsorgsbesök under dagen, och undvika rutinmässiga och onödiga besök. Ett möte under dagen betyder ofta mer än ett som sker mitt i natten.

Men det handlar inte om att ersätta mänskliga händer med teknik, utan att omfördela resurserna så att vi kan få mer värdefull tid tillsammans.

I exempelvis Uddevalla kommun satsar man mycket på att öka digitaliseringen av sin äldreomsorg. Den positiva attityden till fjärrtillsyn har resulterat i målbilden att minska personalen på natten med 25 procent. Det kan spara in miljoner, som kan omfördelas och investeras i andra digitala hjälpmedel för äldre.

Ytterligare en studie från Sveriges Kommuner och Regioner visar på nöjda användare. 95 procent av användarna som provat nattkamera väljer att fortsätta. Under pandemin har dessutom fjärrtillsyn underlättat tillsynsbesöken, så att de har kunnat genomföras på ett mer smittsäkert sätt.

Slutligen finns det även stora miljömässiga vinster med att använda fjärrtillsyn. I den livscykelanalys som Careium genomfört tillsammans med Lunds Tekniska Högskola jämförs Doros system för fjärrtillsyn med fysiska besök. Kalkyleringen visar att mer än 300 kg koldioxidekvivalenter i genomsnitt sparas per användare och år med fjärrtillsyn. Det motsvarar omkring en flygresa, tur och retur Sverige ­- Grekland.  

Argumenten för att öka användningen av fjärrtillsyn är sannerligen många och återigen stärks tesen att välfärdsteknik är en viktig pusselbit för en välfungerande framtida välfärd. Vägen framåt blir därför att informera mer, sprida goda exempel och öka kunskapen kring det stora behovet av välfärdteknik som samhället står inför framöver.

För många väcker vårens återkomst och den stundande vaccineringen åter hoppet till liv. Låt oss alla omfamna den härliga känslan, men vi bör inte nöja oss där. Alla förtjänar en trygg och värdig ålderdom – med hjälp av välfärdstekniken kan vi möjliggöra det för ännu fler. Läs mer om den stora potentialen som finns med användningen av fjärrtillsyn, i Careiums publikation; "Ökad trygghet & integritet med fjärrtillsyn för samhällets äldre".